Europese voortzetting van een internationale octrooiaanvrage

Op deze pagina lichten wij het traject toe dat wij met onze opdrachtgevers doorlopen om een internationale octrooiaanvrage in Europa voort te zetten.

Keuze voor een regionale voortzetting in Europa

Er zal een Europese octrooiaanvrage worden ingediend als een zogenoemde regionale voortzetting van uw eerdere Internationale octrooiaanvrage.

Terug naar menu

Indiening

Zodra de aanvrage is ingediend ontvangt u van ons een bevestiging, met een overzicht van alle gegevens die bij de indiening zijn doorgevoerd. Daarna is het wachten op een uitnodiging van het Europees octrooibureau om te reageren op het search report dat gedurende de internationale fase al is opgesteld.

Uitnodiging om te reageren

Vlak na indiening van de Europese voortzetting stuurt het Europees octrooibureau een uitnodiging om binnen 6 maanden wijzigingen in de aanvrage in te dienen.

Gedurende de internationale fase zijn er door het Europees octrooibureau al een search report en een written opinion opgesteld.

Als er in het search report en de written opinion geen bezwaren geuit werden is het niet verplicht om op de uitnodiging te reageren. Als er wel bezwaren waren is reageren op de uitnodiging verplicht.

Nadat we de reactie hebben ingediend is het wachten op een communication van het Europees octrooibureau. Hier staat geen vast tijdbestek voor. In de regel duurt dit meerdere maanden.

Terug naar menu

Indienen van een reactie

Nadat we de reactie hebben ingediend is het wachten op een communication van het Europees octrooibureau. Hier staat geen vast tijdbestek voor. In de regel duurt dit meerdere maanden.

Rapporteren European search report

Op enig moment ontvangen wij een communication van het Europees octrooibureau, waarin de examiner zijn opinie geeft over de verleenbaarheid van de aanvrage. Meestal is die opinie gebaseerd op de documenten die in de internationale fase al genoemd waren. Wij bestuderen de opinie, en we sturen u een rapportage waarin we voorstellen hoe te reageren op de opinie van de examiner. Dat kan zijn door wijzigingen in de octrooiaanvrage aan te brengen, of door (alleen) argumenten aan te voeren.

De examiner kan hierop als hij de aanvrage nog steeds niet verleenbaar acht een nieuwe communication sturen waarop wij weer kunnen reageren, of als hij de aanvrage wel verleenbaar acht een zogenaamde intention to grant.

Terug naar menu

Voornemen tot verlening en formaliteiten

Normaal gesproken geeft het Europees octrooibureau uiteindelijk aan de intentie te hebben octrooi te verlenen. Wij leggen u de tekst van de octrooiaanvrage voor en als u uw akkoord geeft zorgen wij ervoor dat de verleningstakse wordt voldaan en dat er Duitse en Franse vertalingen van de claims worden ingediend. Zodra dat gebeurd is zal het Europees octrooibureau een decision to grant versturen.

Terug naar menu

Octrooiverlening en landenkeuze

Zodra het verleningsbesluit genomen is, is het Europese octrooi een feit.
In de landen waarvan de octrooiverlenende instanties na verlening van het Europese octrooi nog correspondentie voeren zorgen wij ervoor dat wij of een buitenlands octrooikantoor als correspondentieadres wordt geregistreerd.

Het octrooi wordt dan in België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Luxemburg, Monaco en Zwitserland/Liechtenstein van kracht, zonder dat er verdere vertalingsverplichtingen of additionele taksen van toepassing zijn.

In de overige landen moet het verleende octrooi eerst gevalideerd worden voordat het van kracht is. Valideren wil zeggen dat er aan bepaalde formaliteiten, zoals het registreren van een nationale gemachtigde, het betalen van validatietaksen en het indienen van een vertaling voldaan wordt.

Per land verschillen de nationale taksen alsook de vertaalkosten, omdat in sommige landen de verplichting geldt om de alleen de claims te vertalen, en in andere de hele octrooitekst vertaald moet worden. Sommige landen hebben meerdere geaccepteerde nationale talen. Wij zorgen er uiteraard voor dat er in totaal zo min mogelijk vertalingen gemaakt hoeven te worden door een zo handig mogelijke keuze per land te maken.

Terug naar menu

Einde oppositietermijn voor (derde) partijen

Vanaf het moment van de publicatie van de verlening van een Europees octrooi is er een periode van 9 maanden waarin het voor derde partijen mogelijk is om bezwaar te maken tegen de verlening van het octrooi. Zo’n procedure wordt oppositie genoemd, en daarin moet de opposant gemotiveerd bewijs aandragen waarom het octrooi naar zijn mening ten onrechte verleend is. Dat kan zijn omdat er geen rekening is gehouden met een publicatie waarmee het Europees octrooibureau niet bekend was, of omdat het geoctrooieerde (bijvoorbeeld door de opposant) al op de markt gebracht werd voordat het octrooi werd aangevraagd. Als er een oppositie wordt ingediend stellen wij u op de hoogte en bepalen we hoe er gereageerd kan worden. Als er na negen maanden geen oppositie is ingediend stellen we u hiervan ook op de hoogte.

Terug naar menu

Legenda

De centrale balk geeft van links naar rechts de procedure aan die doorlopen wordt.

Het donker paarse vak is de stap waarin we momenteel in de procedure zitten.

Een licht ingekleurd vak geeft aan dat een stap voltooid is.

Een wit vak geeft aan dat een stap nog moet volgen.

Een wit vak met stippellijn geeft aan dat een stap optioneel is.

Een zandloper wil zeggen dat er gewacht wordt op bijvoorbeeld een akkoord, of op officiële stukken.

Deze stap kan mogelijk meermaals doorlopen moeten worden.

Waar er vaste tijdperioden van toepassing
zijn staan die boven de centrale balk aangegeven.

De stap wordt uitgevoerd door IP Maison.

De stap wordt uitgevoerd door u als opdrachtgever.